Tagtoborzó

Tagjaink közé várunk mindenkit, aki egyetért céljainkkal és elfogadja a tagsággal járó feltételeket.  Az egyesület tagja lehet minden természetes személy, gazdasági társaság, vagy más jogi személy. Az egyesületi tagság kezdeményezéséhez a belépési nyilatkozat kitöltése  és aláírása szükséges.  A tagsági viszony az egyesületbe történő belépéssel jön létre. Többféle tagsági viszony lehetséges, egyesületi tag,  pártoló tag, tiszteletbeli tag.

Egyesületi tag

Az egyesület tagjai:

 • az alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében különféle tevékenységi formákban önkéntes jelentkezés vagy felkérés alapján vállalják valamely konkrét tennivaló elvégzését, illetve az abban való közreműködést,
 • a vállalt tennivalókat a legjobb tudásuk szerint az előzetes megbeszélések alapján, meghatározott határidőre teljesítik,
 • öntevékenyen az elnökség tudtával és beleegyezésével valósítják meg az egyesület céljainak megfelelő ötleteiket és javaslataikat,
 • bármilyen ellenszolgáltatás nélkül vállalják és végzik a munkát, de szakember segítségét igénybe vehetik, amennyiben a csoport vagy tagja igényli,
 • részt vesznek az egyesület munkájában, tevékenységében, rendezvényein,
 • részt vesznek az egyesület önkormányzatának munkájában és vezető testületeinek megválasztásában, az elnökség határozatainak végrehajtásában,
 • az alapszabály előírásait betartják, szellemiségét tiszteletben tartják, a tagsági díjat befizetik,
 • javaslatot, indítványt észrevételt tehetnek, betekinthetnek az egyesület irataiba,
 • szavazati joggal rendelkeznek, választhatnak és bármely tisztségre választhatóak, kezdeményezhetik az elnökség beszámoltatását, visszahívását

Pártoló tag

Az egyesület pártoló tagjának jogai és kötelezettségei:

 • az alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében különféle tevékenységi formákban önkéntes jelentkezés vagy felkérés alapján vállalja valamely konkrét tennivaló elvégzését, illetve az abban való közreműködést,
 • befizeti a pártolói tagdíjat,
 • a tag szavazati jog nélkül – észrevételezési joggal – jogosult az egyesület taggyűlésein részt venni

Pártoló tagnak várunk olyan magánszemélyeket, akik nem kívánnak folyamatosan részt venni az egyesület munkájában, de egyetértenek céljainkkal, és tevékenységünket a pártolói tagságukkal támogatják.

Pártolói tagnak várunk gazdasági társaságokat, egyéb szervezeteket, amelyek szellemi javaikkal, anyagi eszközeikkel támogatják egyesületünk céljainak elérését, vállalják a pártolói tagsággal járó anyagi és erkölcsi kötelezettségeket.
Nem magánszemély pártolói tagjainkkal külön szerződésben rögzített feltételek mellett kívánunk együttműködni.

Tiszteletbeli tag

Tiszteletbeli tag lehet az a természetes vagy jogi személy, akit a közgyűlés arra méltónak talál. Tiszteletbeli tagunkká választhatunk olyan magánszemélyt, egyéni vállalkozást, gazdasági társaságot és egyéb szervezetet aki erkölcsi szellemi segítségnyújtás mellett alkalmi jelleggel, anyagi vagy tárgyi eszközökkel  támogatja egyesületünket.

A tiszteletbeli tagok az egyesület céljainak  megvalósításában vesznek részt, az alapszabály szellemiségét tiszteletben tartják.

Tagdíjak:

Az egyesület tagjai éves tagdíjat fizetnek. Vállalják, hogy az esedékes évi tagdíjat legkésőbb március 15-ig befizetik.

Éves tagsági díj: 2000 Ft évente
Pártolói tagdíj: 1000 Ft évente

Belépési nyilatkozat egyesületi tag részére:  letöltés

Belépési nyilatkozat pártoló tag  részére: letöltés

Gazdasági társaságok, egyéb szervezetek pártolói tagdíja a külön szerződésben foglaltak szerint.

Tiszteletbeli tagjainknak nincs tagdíjfizetési kötelezettsége.